Výskum

Najjednoduchšie riešenia sú niekedy tie najlepšie. Napríklad pomocou nášho dotazníka Lumina Spark meriame introverziu a extroverziu osobitne. Možno budete prekvapení, ale robí to len málo nástrojov.

My v spoločnosti Lumina Learning vnímame meranie oboch koncov pozitívne, pretože sa tým eliminuje riziko predsudkov, s ktorými pracujú iné nástroje.
History, idea, method of Lumina Learning

The Evolution of Lumina Learning

Greek origins of psychometrics
Práve z Grécka pochádza teória o temperamente, podľa ktorej existujú štyri typy ľudí - flegmatici, melancholici, sangvinici a cholerici. V tej dobe išlo o najmodernejšiu teóriu osobnosti, ktorá sa zakladala na vtedajších poznatkoch Grékov, avšak viac o tele ako o mysli.

Keď sa obzrieme späť, Eysenck dokázal, že Gréci správne identifikovali dva faktory, ktoré boli neskôr empiricky overené vo Veľkej päťke (Big5). Lumina Spark nazýva tieto dva faktory introverzia/extroverzia a reaktory risku/reaktory odmeny.

Carl Gustav Jung
Jungova teória osobnosti (1921) výrazne zdokonalila teóriu štyroch typov temperamentu a organizácie ju desaťročia využívali ako praktický model pre zvyšovanie sebapoznania. Podobne ako Gréci, aj Jung identifikoval faktor introverzie a extroverzie a pridal ďalšie dva faktory, ktoré nazval cítenie/myslenie a intuícia/vnímanie.

Jeho práca však vychádzala z prípadových štúdií a neoficiálnych pozorovaní, a nie zo štatistickej analýzy. Jungovi patrí najväčšia zásluha za to, že vo svojej teórii (1921) správne identifikoval tri faktory Veľkej päťky (Big5), čo sa neskôr potvrdilo a používa sa dodnes. Lumina Spark ich nazýva introverzia/extroverzia, zameranie na ľudí/zameranie na výsledok a vnímanie situácie ako celku/pragmatickosť.
Origins of the Big 5
Fiske concluded that five factors could account for the variances in human personality, although Eysenck advocated three factors, and Ashton advocates six factors.Allport a Odbert pri svojej snahe nájsť základné zložky osobnosti vytvorili v roku 1936 zdroj, ktorý obsahoval viac ako 4 500 slov. V 40-tych rokoch 20. storočia v tejto tendencii pokračoval Raymond Cattell, ktorý prišiel so záverom, že osobnosť človeka definuje 16 faktorov. Fiske (1949) Cattellovu analýzu neskôr vyvrátil a našiel v nej chyby. Podľa neho môže vysvetľovať odlišnosti v osobnosti človeka päť faktorov, aj keď Eysenck je zástancom troch a Ashton šiestich faktorov.

Napriek tomu sa táto práca posunula ďalej až v 50-tych rokoch, a to vďaka Tupesovi a Christalovi, keď sa oficiálne zrodila prvá verzia modelu Veľkej päťky (Big5). Ich prácu v roku 1963 prevzal Norman a pomaly sa začala cesta modelu Big5 smerom k systematike výskumu osobnosti, ktorú uznala aj akademická obec.
The Psychometrics Barren Years
60-te a 70-te roky veľmi nepriali výskumu osobnosti, pretože behavioristi a iní akademici odmietali teóriu osobnosti (pozri Mischelove napadnutie teórie osobnostných čŕt, 1968). Mischelove výhrady však nemali takmer žiadny vplyv na svet obchodu, ktorý razantne napredoval a v praxi sa často využíval populárny jungovský prístup. V obchode vždy oveľa viac platí to, čo funguje, než akýkoľvek, hoci aj najlepší, akademický prístup.

Myersová a Briggsová prevzali Jungov model troch faktorov a pridali ďalší, čo už boli štyri z Veľkej päťky. Nezávisle na nich objavili Digman a DeYoung dva faktory vyššieho stupňa, ktoré zjednodušili Big5 na dve oblasti. Musek pomerne sporne vtesnal všetkých päť faktorov to jedného všeobecného faktoru osobnosti. Akademicky zaujímavý model "Big One" (Veľká jednotka) však v praxi nenašiel uplatnenie. Tento výskum poukazuje na to, že akademické smerovanie ustúpilo skúmaniu osobnosti a vyvrátilo Mischelove obavy z "neúrodných" rokov.
The development of Lumina Learning
V 80-tych a 90-tych rokoch sa Veľká päťka stala voľbou akademikov, na čele s modelom Costu a McCraea (1992).Costa a McCrae vytvorili pomocou modelu Veľkej päťky zlatý štandard pre akademický výskum. Program Lumina Spark vznikol, aby sa spojilo to najlepšie z praxe z Veľkej päťky a Jungovho modelu a uplatnilo sa pri výbere a rozvoji v organizáciách.

Cieľom programu Lumina Spark je najmä zachovať výhody vytvorené jungovským prístupom vo vyrovnanom hodnotení oboch strán polarity bez sklonov k zaraďovaniu k určitým typom (nechtiac odstrániť to dobré). Lumina Spark sa zakladá na empirickom výskume modelu Veľkej päťky, no zároveň ponúka pohľad z jungovskej perspektívy, vďaka čomu je možné komplexne pochopiť osobnosť človeka. V roku 2009 sa model Lumina Spark stal súčasťou revolučnej platformy Lumina Learning založenej na cloude a sprístupnil inovatívne digitálne riešenia klientom na celom svete.
Don't force the choice

Bez "núteného výberu"

Dotazník Lumina Spark je jedinečný v tom, že dokáže zmerať obidva konce každej polarity individuálne. Len pre porovnanie, väčšina jungovských nástrojov sa vás opýta: "Chodíte rád/rada na párty, alebo radšej zostanete doma a prečítate si knihu"? Tento "nútený výber" znamená, že respondent sa musí jednoznačne označiť za extroverta (chodí na párty) alebo introverta (číta knihy). Tento nútený výber je vlastne zlým výberom.

Lumina Spark od ľudí nechce, aby si vyberali nesprávne. Ku každému pojmu z oboch koncov polarity je priradená samostatná otázka. Respondenti môžu pri svojom výbere zvoliť možnosť, že radi chodia na párty, a zároveň radi čítajú knihy (alebo ani jedno). Umožňuje to päťbodová Likertova škála, ktorá respondentovi ponúka viac možností pre odpoveď, aby svoj postoj mohol vyjadriť presne a výstižne.
All of your personality

Celá osobnosť, po celý čas

Pri práci v organizáciách a rozvoji ľudí výskum ukazuje, že je obrovskou výhodou, keď možno rozvíjať a integrovať obidva konce polarity. Napríklad Lumina Learning pomáha jednotlivcom, aby dokázali skĺbiť svoje zručnosti s motiváciou orientovanou na výsledok.

Na základe merania 3 typov osobnosti (prirodzená, každodenná a prehnaná) vytvorí Lumina Learning ucelený portrét vašej osobnosti, ktorý odhalí vašu osobnosť komplexne a bez potreby ďalších testov a modelov.

Namiesto merania iba jedného konca polarity v každodennom režime a opačného konca v prehnanom režime (časť vašej osobnosti, časť času) meria Lumina Learning všetky tri osobnosti na oboch koncoch polarity - celá vaša osobnosť, po celý čas

Pozrieť globálnu sieť

Lumina Learning je globálna sieť skúsených expertov a certifikovaných konzultantov vo viac ako 40 krajinách sveta.

Porovnanie faktorov podľa Junga, Veľkej päťky & Lumina

Jung / 4 kritériá Veľká päťka / 5 kritérií Lumina Spark / 10 kritérií
Introvert ALEBO Extrovert / I alebo E Extroverzia / E+ až E- Extroverzia E+ / Introverzia E-
Cítenie ALEBO Myslenie / C alebo M Prívetivosť / A+ až A- Orientovaný na ľudí A+ / Orientovaný na výsledok A-
Intuitívny ALEBO Zmyslový / N alebo S Otvorený skúsenostiam / 0+ až 0- Vnímanie situácie ako celku O+ / Pragmatickosť O-
Usudzovanie ALEBO Vnímanie / J alebo P Svedomitosť / C+ až C- Poháňaný disciplínou C+ / Poháňaný inšpiráciou C-
Bežne sa nemeria Neuroticizmus / N+ až N- Reaktor risku N+ / Reaktor odmeny N-

Jung vs. Lumina Spark

V ľavom stĺpci sa nachádza Jungova typológia, ktorá sa využívala niekoľko desaťročí. Do pravého stĺpca sme pre porovnanie umiestnili rozdelenie podľa Veľkej päťky a Lumina Spark.
Typológia podľa Junga Lumina Spark / Big5 Najnovší empirický výskum
A total of four factors can be used to define personality. These four factors are 'bimodal', with an individual having to be at one end of the polarity i.e. an individual must be either an introvert or an extravert (and cannot be both). A total of five factors are needed to define personality (not four). These five factors are not ‘bimodal’ but instead form a ‘normal’ distribution. Furthermore more modern research such as Tett's 'trait activation theory' suggests an individual could possess contrasting traits in different contexts and refute the over simplicity of typing. Lumina Spark assumes an individual can be both introverted and extraverted in different situations.
Každý zo štyroch faktorov má dve polarity.

Človek sa priradí k jednej z polarít naprieč štyrmi faktormi. Pre niektorých ľudí je toto priradenie jednoznačné a majú silnú tendenciu k jednej z polarít. Niektorí ľudia sa so svojim skóre však blížia k stredu a interpretovanie ich typu je zložitejšie.

Po tomto priradení je možné umiestniť každého jednotlivca do matrice 4 x 4 so 16 typmi osobnosti.
Každý z piatich faktorov má tzv. subfaktory, ktoré Lumina Learning označuje ako "kvality". Podľa dosiahnutého skóre sa človek môže umiestniť prakticky kdekoľvek v rámci škály a pojem "typ" ako sme o ňom hovorili, nie je empiricky opodstatnený.

"Násilné" priradenie k určitému typu v rámci škály má za následok, že sa naruší spoľahlivosť testovania/opätovného testovania šestnástich typov. Jednoducho povedané, je psychometricky neopodstatnené, ak človek odpovie na jednu z otázok v dotazníku inak a hneď je zaradený do iného typu.
Hlavnú zo štyroch funkcií - vnímanie, intuícia, myslenie a cítenie - neurčuje jej najvyššie dosiahnuté skóre, ale výpočet založený na ďalších faktoroch hodnotenia a vnímania.

Okrem toho určuje faktor hodnotenia a vnímania poradie ôsmych jungovských kognitívnych štýlov (aj keď má toto usporiadanie len nízku empirickú podporu).
Na určenie relatívnej intenzity týchto piatich faktorov sa nevyžaduje výpočet založený na výsledkoch hodnotenia a vnímania. Namiesto toho jednoduchší prístup navrhuje, aby sa stupeň preferencie určitého faktoru určoval intenzitou dosiahnutého skóre.

Okrem toho sa namiesto nepodložených domnienok o poradí využívania rôznych kvalít priamo meria a stanovuje intenzita každej kvality Lumina Spark v každej z troch osobností bez potreby akýchkoľvek komplexných predpokladov.
moodys analytics logo
Iné nástroje na hodnotenie osobnosti väčšinou ponúkajú výber z dvoch možností rôznych aspektov. Na Lumina Learning sa mi najviac páči, že hovorí o dualite muža - alebo ženy. Je to veľmi jednoduchý a zrozumiteľný nástroj so spoločným jazykom pre všetkých v organizácii. Je to veľmi silný a efektívny nástroj, pretože vďaka nemu sa môžete spojiť a komunikovať s ľuďmi oveľa efektívnejšie.

Ted Huang

Produktový stratég, Moody´s Analytics